Na służbie
Pobierz raport PDF

O spółdzielni

„ANG jest prawdziwe i nie udaje. To jest podstawa”

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

Kim jesteśmy

Organizacja pośrednictwa finansowego

Jesteśmy organizacją pośrednictwa finansowego. W ofercie mamy zarówno produkty kredytowe, jak i ubezpieczeniowe.

Jak wygląda współpraca z pośrednikiem?

Ekspert finansowy wspiera klienta w doborze odpowiedniego produktu finansowego (kredytu, ubezpieczenia), dostosowanego do jego potrzeb i możliwości. Zgodnie ze Standardami Pracy w ANG każdy ekspert ma obowiązek:

 • zrozumiale przedstawić klientowi proponowane oferty z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem finansowania,
 • wyszczególnić w ofercie wszystkie koszty związane z produktem oraz koszt ewentualnych dodatkowych produktów,
 • przedstawić ofertę klientowi w sposób czytelny i zrozumiały, używając zrozumiałego słownictwa, ograniczając do minimum żargon bankowy i prawniczy,
 • wytłumaczyć klientowi wszystkie pojęcia pojawiające się w ofercie,
 • przedstawić, o ile jest to możliwe, co najmniej trzy oferty w sposób jednolity i porównywalny, argumentując swój wybór,
 • pomóc klientowi podczas kompletowania dokumentacji dla instytucji finansowej.

Spółdzielnia ludzi zaangażowanych

Jesteśmy spółdzielnią – nasza firma jest pierwszą w branży finansowej, w której 100% udziałów należy do zespołu ANG Spółdzielni, czyli jej właścicielami są współpracowniczki i współpracownicy. To oni decydują o kierunkach działań i kształcie organizacji. Nie mamy planów sprzedażowych, dzięki czemu nie jesteśmy poddani presji i klientom zawsze oferujemy produkty dla niego najlepsze. Spółdzielnia zapewnia też stały dostęp do wiedzy i przynależność do doświadczonej grupy profesjonalistów, którzy cenią uczciwość i rzetelność.

„Coś, co jest znamienne i bardzo ważne – jesteśmy chyba jedyną firmą pośrednictwa finansowego, jeżeli nie jedyną firmą handlową, w której nie ma limitów sprzedaży, nie ma targetów, a jednocześnie każdy z nas wstaje rano i wie, po co wstaje”*

„Człowiek jest w centrum uwagi, a nie biznes. Nie ma walki o dziesiątki procentów”*

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

Skład zarządu i rady nadzorczej

Zarząd:

 • Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu,
 • Katarzyna Dmowska, wiceprezes zarządu,
 • Michał Kwasek, członek zarządu.

Rada nadzorcza:

 • Krzysztof Gajór, przewodniczący rady nadzorczej,
 • Maciej Cybulski, członek rady nadzorczej,
 • Artur Czyżak, członek rady nadzorczej.

W roku 2017 składy powyższych organów nie ulegały zmianom.

Misja

Dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać.

Tworzymy dla profesjonalistek i profesjonalistów z branży finansowej wybitne środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu, by móc dostarczać naszym klientom usługi finansowe dla nich zrozumiałe, których potrzebują, za godziwą cenę i na które ich stać, będąc przy tym odpowiedzialnym partnerem dla współpracujących z nami instytucji finansowych.

Nasza wizja ANG Spółdzielni w czterech obszarach to:

1. Spółdzielnia będzie efektywnym biznesem.

Budujemy organizację, która systematycznie rośnie pod kątem przychodów i zatrudnienia, rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, tworząc biznes efektywny długoterminowo, trwały i pożyteczny.

2. Ludzie są naszą wartością.

Spółdzielnię tworzą ludzie, to oni są najważniejszym źródłem wartości firmy. Chcielibyśmy, aby nasze współpracowniczki i współpracownicy identyfikowali się z misją, wizją i wartościami naszej organizacji, traktując pracę jak służbę i jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości. Niezwykle ważne jest dla nas również budowanie kapitału etycznego, który rozumiemy jako gotowość firmy i jej społeczności do zaangażowania i walki w imię przyjętych wartości.

3. Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny.

Angażujemy się na rzecz dobra wspólnego. Budujemy kapitał społeczny, dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Pełnimy funkcję służebną wobec społeczeństwa.

4. Pozytywnie wpłyniemy na środowisko.

Każda organizacja ma wpływ na otaczające je środowisko naturalne. Chcemy minimalizować wpływ negatywny i rozwijać organizację w sposób przyjazny środowisku.

Więcej o naszym manifeście i wartościach, którymi się kierujemy, można przeczytać na naszej stronie internetowej.

„Jedna z niewielu firm, jakie znam, która powstawała w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Nie zysk był najważniejszy, ale to, w jaki sposób go uzyskujecie”*

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

Nasi interesariusze

Wewnętrzni:

 • Członkinie i członkowie Spółdzielni
 • Ekspertki i eksperci
 • Centrala

Zewnętrzni:

 • Klienci
 • Partnerzy finansowi (banki i towarzystwa ubezpieczeniowe)
 • Kontrahenci (firmy graficzne, drukarnie, zaopatrzenie itp.)
 • Partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia itp.)
 • Administracja publiczna
 • Partnerzy niefinansowi (np. deweloperzy)
 • Ustawodawca i regulator
 • Organizacje samorządowe

Dialog

Tylko słuchając naszych interesariuszy i przy ich zaangażowaniu, jesteśmy w stanie tworzyć wspólną wartość. Przez cały rok zbieramy informacje, prowadzimy badania i analizujemy dane dotyczące rynku finansowego, biznesu, społeczeństwa. Wiemy, że autentyczny dialog i efektywna komunikacja wewnętrzna są kluczowe dla działalności organizacji. W naszej spółdzielni co roku organizujemy spotkania dialogowe z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi na bazie międzynarodowego standardu dialogu AA1000SES. Podczas spotkania dialogowego podsumowującego 2017 r. pojawiły się kwestie dotyczące efektywnej komunikacji, potrzeby edukacji klientów, partnerów i całego rynku, budowania i promowania marki ANG Spółdzielni, rekrutacji i kontroli wiedzy wśród ekspertek i ekspertów, a także dalszego rozwoju biznesowego i wchodzenia w nowe segmenty rynku. Wszystkie zgłoszone oczekiwania przeanalizowaliśmy. Kluczowe z nich zostały uwzględnione w poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu:

„My wszyscy jesteśmy rzeczywistymi uczestnikami. Wszystko powstaje, tak jak tutaj się spotykamy i możemy powiedzieć, co nam leży na sercu - co nam pasuje, co nam nie pasuje. To możemy robić tu zawsze”*

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

Zarządzanie etyką

W ANG Spółdzielni obowiązuje wiele dokumentów określających zasady, którymi się kierujemy. Podstawowym jest Kodeks Etyczny, stworzony w 2014 i aktualizowany w 2017 r. Obowiązuje wszystkie współpracowniczki i współpracowników Spółdzielni, a stosowanie się do niego jest bezwarunkowe. Każdy musi się z nim zapoznać przed rozpoczęciem pracy. Dokumentem precyzującym kwestie etyczne i zasady postępowania w Spółdzielni jest Ład Spółdzielniany, a w nim: Standardy Pracy, polityka przyjmowania prezentów, polityka compliance, antymobbingowa i inne.

„Uczciwość w stosunku do wszystkich partnerów”*

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

W Spółdzielni działa Rzecznik Etyki oraz Komisja Etyki, której skład jest wybierany co roku podczas Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków ANG Spółdzielni. Komisja monitoruje przestrzeganie przyjętych norm etycznych i analizuje zgłoszenia ich łamania przesłane na adres etyka@grupaang.pl.


Od 2016 r. podczas Walnego Zgromadzenia przyznajemy nagrodę za „Etyczne działania” w naszej spółdzielni. W 2017 r. wyróżnionych zostało 9 osób.


Za działalność w 2017 r. zostaliśmy po raz trzeci z rzędu wyróżnieni w konkursie organizowanym przez „Puls Biznesu” i PwC, otrzymując tytuł Super Etycznej Firmy.


Co roku jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) przechodzimy z pozytywnym wynikiem audyt etyczny (od pierwszego badania w 2013 r.). Audyt sprawdza, czy jesteśmy firmą realizującą zobowiązania wynikające z „Zasad dobrych praktyk” KPF. Nasz przedstawiciel jest również członkiem Komisji Etyki KPF.


Największym wyzwaniem etycznym branży finansowej jest odpowiedzialna sprzedaż. Prowadzimy wiele działań, które zapobiegają misselingowi (nieodpowiedzialnej sprzedaży) i staramy się budować kulturę etyczną w całej branży. Więcej o przeciwdziałaniu misselingowi można przeczytać w tym rozdziale.


Od 2013 r. prowadzimy projekt Nienieodpowiedzialni, propagujący ideę etycznej i odpowiedzialnej branży finansowej. (Więcej informacji o projekcie.)

Prawa człowieka

Choć tradycyjnie ochrona praw człowieka jest odpowiedzialnością rządu i organizacji pozarządowych, biznes nie jest z niej zwolniony. Jako przedsiębiorcy mamy obowiązek dbać o to, by nasza działalność nie naruszała praw jednostki. ANG Spółdzielnia należy do Koalicji Rzeczników Etyki w ramach Programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. W kwietniu 2017 r. podpisaliśmy Deklarację przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego UN Global Compact.


Dbamy o równe traktowanie, zapobiegamy dyskryminacji i pielęgnujemy różnorodność. Służy temu nie tylko sama forma organizacji (spółdzielnia), ale także zasady, którymi się kierujemy (Kodeks Etyczny, Ład Spółdzielniany). Bardzo ważnym elementem naszego działania jest idea współstanowienia i współodpowiedzialności – hierarchia w naszej organizacji jest bardzo płaska, nie dopuszczamy do żadnych przypadków mobbingu czy zmuszania do pracy. Zapewniamy wszystkim współpracowniczkom i współpracownikom dobre warunki pracy i uczciwe wynagrodzenie. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, dbając o zachowanie prawa do godności osobistej. Szanujemy prawo do prywatności. W relacjach z klientami i partnerami stawiamy na równe traktowanie i niewykorzystywanie pozycji wyższości (wynikającej z większej wiedzy, doświadczenia czy pozycji rynkowej). O tym, w jaki sposób dbamy o przestrzeganie tych praw, można przeczytać w poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu.

Wpływ na środowisko

Wierzymy, że każda organizacja wpływa na środowisko. Nasz wpływ jako organizacji pośrednictwa finansowego skupia się głównie w obszarze wykorzystania papieru. Jak wynika z naszych wyliczeń, rocznie jeden ekspert zużywa ok. 72 ryz papieru, co daje 180 kg papieru i wymaga ścięcia co najmniej 3 drzew. Jako ANG Spółdzielnia promujemy:

oszczędne korzystanie z papieru i druk dwustronny,
korzystanie z papieru pochodzącego w całości z recyklingu z certyfikatem Forest Stewardship Council – FSC.

Centrala ANG Spółdzielni korzysta wyłącznie z takiego papieru, a członkinie i członkowie naszej społeczności mogą go zamówić w wewnętrznym sklepiku.

Inicjatywy, w które się angażujemy

 • Grupa robocza ds. edukacji i popularyzacji CSR przy dawnym Ministerstwie Rozwoju
 • Karta Różnorodności
 • Koalicja Prezesi-Wolontariusze
 • Koalicja Rzeczników Etyki
 • Konfederacja Lewiatan
 • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych
 • Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE
 • Partnerstwo na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • Stowarzyszenie Mieszkanicznik
 • UN Global Compact

Nagrody i wyróżnienia w 2017 r.

 • Logo AON Best Employer 2017 Najlepszy Pracodawca AON Hewitt (trzeci raz z rzędu)
 • Logo Etyzna Firma Puls Biznesu 2017 Etyczna Firma Puls Biznesu (trzeci raz z rzędu)
 • Logo Polityka CSR Listek CSR Polityki (trzeci raz z rzędu)
 • Logo Gazela Biznesu Puls Biznesu 2017 Gazela Biznesu (trzeci raz z rzędu)