Na służbie
Pobierz raport PDF

Strategia i wyniki

ANG Spółdzielnia w liczbach:

 • 224 członkinie i członkowie Spółdzielni
 • 728 ekspertek i ekspertów
 • 10 389 udzielonych za pośrednictwem ANG Spółdzielni kredytów na łączną kwotę 2,3 mld zł
 • 3248 sprzedanych za pośrednictwem ANG Spółdzielni produktów ubezpieczeniowych
 • 21 partnerów ubezpieczeniowych, 19 partnerów kredytowych
 • Przy udziale ANG Spółdzielni uruchamiane były średnio 34 kredyty dziennie
 • średnia wartość kredytu hipotecznego w 2017 r. to 255 976,53 zł
 • średnia wartość kredytu gotówkowego w 2017 r. to 52 363,46 zł
 • 89% – wskaźnik zaangażowania naszej społeczności (patrz. Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą)
 • W 2017 r. osiągnęliśmy 51 808 817,96 zł przychodów (o 28,2% więcej niż w roku 2016) i 350 972,19 zł zysku netto
 • Aktywny/-a ekspert/ka ANG Spółdzielni uruchomił/a w 2017 r. średnio 16,65 kredytu hipotecznego i 4,81 kredytu gotówkowego
 • 99% naszej społeczności jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z pracy (patrz. Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą)

Strategia Zaangażowania

Rok 2017 był pierwszym rokiem realizowania „Strategii Zaangażowania” przyjętej na lata 2017-2019. Nowa strategia kontynuuje nasze podejście do budowania trwałego i zrównoważonego biznesu. Jej przewodnią ideą jest zaangażowanie wszystkich naszych interesariuszy, które jest potrzebne, abyśmy mogli tworzyć wspólną wartość. Strategia w sposób zintegrowany, łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe, wyznacza nasze działania w czterech głównych obszarach. Każdy obszar ma przypisaną wagę (w sumie 400 punktów), mamy zdefiniowane zadania oraz wskaźniki realizacji celu. W 2017 r. naszą strategię udało nam się zrealizować na poziomie 77%:

cele biznesowe (182 punkty): 86%

W tym obszarze skupiamy się na zrównoważonym rozwoju. Wśród celów biznesowych są m.in. wyniki finansowe, stosowanie reguł Ładu Spółdzielnianego, etyka, satysfakcja klientów, przejrzyste zasady współpracy z naszymi interesariuszami, łańcuch dostaw.

cele z obszaru budowania kapitału ludzkiego (173 punkty): 75%

W obszarze kapitału ludzkiego nasze zadania skupiają się na rozbudowywaniu naszej społeczności, polepszaniu ich warunków pracy i jakości życia, wspieraniu rozwoju osobistego i edukacji, efektywnej komunikacji oraz zaangażowaniu w sprawy wspólne ANG Spółdzielni.

cele z obszaru budowania kapitału społecznego (30 punktów): 61%

Chcemy rozwijać program wolontariatu pracowniczego w Spółdzielni, angażować się w edukację finansową i odbudowę zaufania do branży finansowej.

cele środowiskowe (15 punktów): 9%

W zakresie naszego wpływu na środowisko skupiamy się na używaniu papieru pochodzącego w całości z recyklingu i wprowadzaniu segregacji odpadów w biurach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi, dobrobytu i naszej planety. Poprzez działania i inicjatywy, w które się angażujemy, staramy się odpowiadać na najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed światem, a przede wszystkim przed branżą finansową. W szczególności wspieramy realizację następujących celów:

Cele główne:

 • 4: Dobra jakość edukacji 4. Dobra jakość edukacji
  Edukacja jest jedną z kluczowych powinności biznesu. Chcemy kształcić świadomych i odpowiedzialnych obywateli i konsumentów. Wierzymy, że właśnie poprzez edukację możemy zmieniać świat na lepsze. W ramach Fundacji „Będę Kim Zechcę” prowadzimy dla dzieci warsztaty dotyczące edukacji finansowo-ekonomicznej. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Promujemy czytelnictwo i biblioteki zakładowe.

 • 8: Wzrost gospodarczy i godna praca 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cały model biznesowy spółdzielni oparty jest na zasadzie dialogu, współpracy, współwłasności i współodpowiedzialności. Naszą ideą jest stworzenie optymalnego środowiska pracy dla doświadczonych profesjonalistów. Dbamy o wysoki poziom zarządzania etyką w organizacji. Promujemy ideę spółdzielczości i odpowiedzialną przedsiębiorczość. Wspieramy przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, jesteśmy partnerem konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszej strategii biznesowej.

 • 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Naszą misją jest dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją i za godziwą cenę, na którą ich stać. Klientów zachęcamy do rozwagi w korzystaniu z usług finansowych. Aktywnie promujemy ideę odpowiedzialnej sprzedaży, m.in. poprzez serwis OdpowiedzialneFinanse.pl oraz projekt Nienieodpowiedzialni.

Cele dodatkowe:

 • 10: Mniej nierówności 10. Mniej nierówności
  W spółdzielni pracownicy są w 100% właścicielami firmy – decydują o kierunkach jej działania, są współodpowiedzialni za jej kształt i uczestniczą w zyskach. Jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga do zmniejszenia nierówności – większy udział pracy w podziale wytworzonej wartości. Wierzymy również, że odpowiedzialna branża finansowa, o którą walczymy, jest niezbędnym elementem inkluzywnego postępu gospodarczego.

 • 5: Równość płci 5. Równość płci
  Formuła spółdzielni oznacza m.in. równościowe i emancypacyjne podejście do zarządzania. Opiera się na poszanowaniu różnorodności i równych prawach dla wszystkich jej członków, niezależnie od płci czy innych cech. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, dbamy o poszanowanie jej zapisów i nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji.

 • 17: Partnerstwa na rzecz celów 17. Partnerstwa na rzecz celów
  Nie zmienimy świata, działając samodzielnie. Musimy połączyć siły. Musimy wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i zasobami, bo tylko w ten sposób możemy dokonać realnej zmiany w otaczającym nas świecie. ANG Spółdzielnia angażuje się w wiele inicjatyw branżowych, krajowych i międzysektorowych, a do własnych projektów zawsze zapraszamy partnerów.

Wyniki finansowe

Katarzyna Dmowska Katarzyna Dmowska,
członkini Spółdzielni, wiceprezes zarządu

„Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż pomimo wielu obaw na początku roku związanych z wdrożeniem Ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami rok 2017 był kolejnym udanym rokiem dla naszej spółdzielni, który przyniósł kolejne wzrosty w sprzedaży. Wyniki pokazują, patrząc na strukturę produktów, że nadal jesteśmy głównie pośrednikiem kredytu hipotecznego. Po połączeniu w styczniu 2017 r. z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych w strukturze naszych przychodów pojawiły się przychody z tytułu sprzedaży ubezpieczeń, jednak stanowią one niespełna 1% przychodów ogółem, natomiast kredyty hipoteczne stanowiły ponad 95% wolumenu wszystkich uruchomionych kredytów. Będziemy pracować nad zmianą struktury przychodów na rzecz pożyczek gotówkowych i ubezpieczeń, jednocześnie nie zmniejszając sprzedaży kredytów hipotecznych, gdyż opieranie biznesu na jednej grupie produktowej jest zbyt ryzykowne dla naszej organizacji. Poza tym zależy nam, aby być wszechstronnym partnerem dla naszych klientów i dostarczać im produkty zaspokajające różne ich potrzeby finansowe”

WSKAŹNIK 2016 2017
PRZYCHODY OGÓŁEM [zł] 40 428 211,78 51 808 817,96
WYNIK FINANSOWY [zł] 308 311,37 351 088,61
SUMA BILANSOWA [zł] 6 678 004,99 7 544 520,57
KAPITAŁ WŁASNY [zł] 1 972 095,96 2 420 009,51
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 1,2 1,4
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA OGÓŁEM 0,7 0,7
Rodzaj produktu Przychody Procentowy udział w przychodach Spółdzielni
kredyty 51 808 817,96 zł 99,13%
ubezpieczenia 448 910,00 zł 0,87%

Produkty kredytowe

Wolumen całkowity (kwota) [zł] Procentowy udział produktów (wg wolumenu)
2016 2017 2016 2017
kredyty hipoteczne 1 654 430 578,00 2 201 910 121,87 95,17% 95,92%
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 84 048 624,68 93 573 505,62 4,83% 4,08%
SUMA: 1 738 479 202,68 2 295 483 627,49 100% 100%
Liczba sprzedanych produktów Procentowy udział produktów (wg liczby produktów)
2016 2017 2016 2017
kredyty hipoteczne 5664 8602 84,63% 82,80%
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 1029 1787 15,37% 17,20%
SUMA: 6693 10389 100,00% 100,00%
Średnia wartość kredytu
kredyty hipoteczne 255 976,53 zł
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 52 363,46 zł

Produkty ubezpieczeniowe

Produkty ubezpieczeniowe znajdują się w portfolio ANG Spółdzielni od 9 stycznia 2017 r. – wtedy nastąpiło połączenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych oraz ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych. W związku z tym poniższe wyniki dotyczące 2016 r. zostały wypracowane przez Spółdzielnię Pośredników Ubezpieczeniowych.

Wolumen (składki)
2016 2017
ubezpieczenia majątkowe 951 790,00 zł 1 615 720,00 zł
ubezpieczenia życiowe 193 330,00 zł 310 850,00 zł
ubezpieczenia zdrowotne 5 870,00 zł 55 720,00 zł

*W portfolio za 2017 r. znalazły się również produkty inwestycyjne i emerytalne, ale jest to marginalna część naszej działalności (7 sprzedanych produktów), w związku z czym nie pojawiają się one w powyższych statystykach.

Co nam się nie udało w 2017 r.?

Rok 2017 oceniamy dobrze. Udało nam się dużo zrobić w obszarze wyników biznesowych, kapitału ludzkiego i społecznego. Jednak nie ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni. Co nam się nie udało? Nad czym musimy jeszcze popracować?

 • Edukacja i szkolenia – nie udało nam się zrealizować naszych planów. Musimy bardziej wspierać naszą społeczność w rozwoju i kształceniu, zarówno poprzez szkolenia wewnętrzne, jak i dofinansowanie edukacji.
 • Zaangażowanie naszej społeczności w sprawy wspólne Spółdzielni – chcielibyśmy, aby członkinie i członkowie naszej społeczności bardziej angażowali się w dialog wewnętrzny i wspólną pracę nad naszą organizacją.
 • Wolontariat – powinniśmy więcej uwagi poświęcić naszemu programowi wolontariatu pracowniczego i edukacji finansowej dzieci i młodzieży.
 • Wpływ na środowisko naturalne – nie zrealizowaliśmy naszych celów środowiskowych. Musimy położyć większy nacisk na zmniejszanie naszego negatywnego wpływu (związanego głównie z dużym zużyciem papieru) i namawianie naszej społeczności do korzystania z papieru ekologicznego.

Nasze plany i wyzwania na lata 2018-2019

Dobre wyniki, stabilny rozwój i wysoki poziom zadowolenia wśród naszej społeczności utwierdzają nas w przekonaniu, że obrana droga oparta na etyce i odpowiedzialności jest właściwa. Chcemy ją kontynuować i dlatego w kolejnych latach będziemy nadal:

 • dbać o dobre wyniki finansowe przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
 • rozwijać sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i oszczędnościowych,
 • rozwijać program etyczny i dbać o przestrzeganie zasad Ładu Spółdzielnianego,
 • dbać o wysoką jakość obsługi i dobre relacje z klientami,
 • kontynuować dialog i transparentne zasady współpracy z interesariuszami (w tym m.in. regularnie publikować wyniki finansowe),
 • rozbudowywać naszą społeczność (w 2018 r. 300 członkiń/członków ANG Spółdzielni i 850 ekspertek/ekspertów),
 • poprawiać warunki pracy i kondycję życia członków naszej społeczności,
 • zachęcać do większego zaangażowania w sprawy wspólne,
 • rozwijać program wolontariatu pracowniczego (w 2018 r. 15% zaangażowanych członkiń/członków naszej społeczności),
 • pracować nad odbudowaniem zaufania do branży finansowej (m.in. poprzez projekt Nienieodpowiedzialni),
 • angażować się w edukację finansową i rozwój przedsiębiorczości,
 • korzystać z papieru w całości z recyklingu,
 • prowadzić politykę odpowiedzialnych zakupów.

Ponadto w 2018 r. czekają nas wyzwania związane z implementacją nowych regulacji:

 • RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) to nowe regulacje unijne dotyczące ochrony danych osobowych, które zaczęły obowiązywać 25 maja 2018 r. Celem nowych regulacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, tak aby zapobiegać przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utraceniu, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Jako ANG Spółdzielnia przeprowadziliśmy audyt dotyczący zgodności działań organizacji z nowymi przepisami, wprowadziliśmy niezbędne zmiany i dostosowaliśmy swoje polityki, objęliśmy obowiązkiem szkolenia wszystkie współpracownice i współpracowników.
 • IDD (Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń) to nowa regulacja na rynku ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego, która wejdzie w życie 1 października 2018 r. Celem dyrektywy jest m.in. zagwarantowanie wysokiego poziomu profesjonalizmu i kompetencji pośredników ubezpieczeniowych, stąd między innymi kładzie nacisk na doskonalenie zawodowe i ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń. Regulacja nakłada na dystrybutorów ubezpieczeniowych nowe obowiązki, w tym np. konieczność szczegółowej analizy potrzeb klienta przed przedstawieniem najbardziej dopasowanej oferty.
 • MIFID II (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) weszła w życie 3 stycznia 2018 r. i jest rozszerzeniem dyrektywy MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) z 2004 r. Głównym celem dyrektywy jest zwiększenie i regulacja konkurencji rynkowej oraz ochrony klientów na europejskich rynkach finansowych usług inwestycyjnych. Zmiany, jakie wprowadza dyrektywa MIFID II, związane są przede wszystkim z informacjami, jakie będą musieli otrzymać klienci kupujący produkt finansowy. Chodzi o zagwarantowanie dostępu do szczegółów dotyczących opłat, prowizji oraz zachęt dla doradców, pośredników i dystrybutorów produktów z rynku finansowego. Nowe regulacje mają na celu eliminację misselingu, czyli oferowanie produktów w sposób wprowadzający w błąd albo oferowanie produktu, który nie jest dostosowany do możliwości lub potrzeb klienta. ANG Spółdzielnia zamierza rozszerzyć działalność o oferowanie produktów inwestycyjnych, głównie funduszy inwestycyjnych. Proces uzyskiwania stosownych zgód organu nadzoru uwzględnia już na tym etapie dostosowanie sposobu prowadzenia działalności do wymogów, jakie stawia dyrektywa MIFID i MIFID II.

Widzimy również wyzwania, które stoją przed całą branżą finansową:

 • Odbudowa służebnej roli wobec klientów: branża finansowa powinna służyć, a jej nadrzędnym celem powinno być dobro klientów. Aby to osiągnąć, musimy podjąć wspólny wysiłek.
 • Nowe technologie: musimy odpowiedzieć sobie na pytania, jak w mądry sposób wykorzystać nowoczesne technologie tak, aby wspierały nas w dostarczaniu klientom kompleksowych usług? Jak powstrzymać negatywne skutki rewolucji technologicznej i jak radzić sobie z zagrożeniami, jakie niesie?
 • Rosnąca liczba regulacji: coraz bardziej skomplikowane usługi finansowe, zwiększające swój wpływ społeczny globalizujące się instytucje finansowe przy niewystarczającej samoregulacji powodują duży wzrost regulacji, z którymi branża musi się mierzyć.